Tantárgy-
leírások

AKADÉMIAI ALAPKÉPZÉS

Kétéves alapképzésünkön a Biblia valamennyi könyvét végigvesszük. Foglalkozunk a könyvek történeti hátterével (szerző, címzettek, korismeret), teológiai hangsúlyaival, nehezen érthető helyeivel, és személyes, mai üzeneteivel is.

Első év (2024-25)

1. szombat: Világszemléletek, bevezetés a Bibliába, a Nagy Történet
2. szombat: Teremtés, bűnbeesés és az őstörténetek (Mózes első könyve 1-11. fejezete)
3. szombat: Az ősatyák kora (Mózes első könyve 12-50. fejezete)
4. szombat: Az egyiptomi kivonulástól a honfoglalásig (Mózes 2-5. könyve, Józsué könyve)
5. szombat: A bírák és az egységes királyság kora (Bírák könyvétől A királyok első könyve 11. fejezetéig)
6. szombat: Bölcsességirodalom 1. (Énekek éneke, Zsoltárok könyve, Példabeszédek könyve)
7. szombat: Bölcsességirodalom 2. (Prédikátor könyve, Jób könyve)
8. szombat: Izráel kettészakadásától a babiloni fogságig (A királyok első könyve 12. fejezetétől A krónikák második könyvéig)
9. szombat: Fogság és hazatérés (Eszter könyve, Ezsdrás könyve, Nehémiás könyve + Dániel könyve)
10. szombat: A próféták (Ézsaiás könyve, Jeremiás könyve, Jeremiás siralmai, Ezékiel könyve és a 12 „kispróféta”)

Második év (2024-25)

1. szombat: Jézus élete, az Evangéliumok harmonizálva (Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma alapján)
2. szombat: Az evangéliumok specialitásai (Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma alapján)
3. szombat: Az apostolok cselekedetei
4. szombat: Pál levelei 1. (Pál levele a rómaiakhoz)
5. szombat: Pál levelei 2. (Pál 1. és 2. levele a korinthusiakhoz)
6. szombat: Pál levelei 3. (Pál levele a galatákhoz, az efezusiakhoz, a filippiekhez, a kolosséiakhoz)
7. szombat: Pál levelei 4. (1-2. thesszalonikaiakhoz, 1-2. Timóteushoz, Tituszhoz, Filemonhoz)
8. szombat: A zsidókhoz írt levél és „egyetemes” levelek 1. (Péter 1. levele)
9. szombat: „Egyetemes” levelek 2. (Jakab levele, Péter 2. levele, Júdás levele, János 1-3. levele)
10. szombat: A jelenések könyve

TEMATIKUS KÉPZÉS

A harmadik és negyedik évben a különféle teológiai tantárgyak megközelítése szerint bevezető és speciális témákat elmélyítő előadássorozatokat tartunk. Olyan nagy témák kerülnek itt sorra, mint a keresztyén hitünk rendszerbe foglalva (dogmatika), a keresztyén életvitel kérdései (etika), az Istennel való szeretetkapcsolat megélése (evangéliumi lelkiség), a világunk szellemi hátterének története és elemzése keresztyén nézőpontból (kontextusunk története), hitvédelem (apologetika), a gyülekezeti élet, a hitünk továbbadásának kérdései (missziológia, bizonyságtétel), a Biblia értelmezésének elvei és gyakorlata (hermeneutika), lelkigondozás, tanítvánnyá tétel és tanítványnevelés

Harmadik év (2024-25)

1. szombat: Kontextusunk története
2. szombat: Evangéliumi lelkiség
3. szombat: Keresztyén etika
4. szombat: Dogmatika 1.
5. szombat: Dogmatika 2.
6. szombat: Apologetika 1.
7. szombat: Apologetika 2.
8. szombat: Gyülekezeti élet 1.
9. szombat: Kérdezés művészete, Missziológia 1.
10. szombat: Missziológia 2.

Negyedik év (2024-25)

1. szombat: Hermeneutika 1.
2. szombat: Hermeneutika 2.
3. szombat: Lelkigondozás
4. szombat: Gyülekezeti élet 2.
5. szombat: Missziológia 3.
6. szombat: Gyülekezeti élet 3.
7. szombat: Egyháztörténet 1.
8. szombat: Egyháztörténet 2.
9. szombat: Egyháztörténet 3.
10. szombat: Gyülekezeti élet 4.

TANTÁRGYAK LEÍRÁSAI

h

Ó- ÉS ÚJSZÖVETSÉG / SUHAI GYÖRGY, SÍPOS SZABOLCS, KOZÁK PÉTER

Változó részletességgel, de a Biblia valamennyi könyvén végigmegyünk, és megvizsgáljuk keletkezését, történeti hátterét, üzenetét. Kiemeljük a fontosabb személyeket, eseményeket, témákat, és szeretnénk iránymutatást adni a hangsúlyosabb vagy nehezebben érthető szakaszok értelmezésében és életünkre való alkalmazásában.

h

DOGMATIKA / SZABADOS ÁDÁM, KOZÁK PÉTER

A dogmatika (a keresztyén hit rendszerbe foglalva) sokak számára riasztónak, életidegennek tűnhet. Előadásainkban a XXI. század kontextusába ágyazva, gyakorlatiasan, az ember hétköznapi problémáiból és vágyaiból kiindulva vesszük végig a keresztyénség nagy igazságait.

h

KERESZTYÉN ETIKA / KOZÁK PÉTER

A keresztyén etika tárgy az erkölcs mindennapjainkhoz kötődő nagy kérdéseit veszi sorra – az idő rövidsége miatt – a teljesség igénye nélkül. Röviden bevezet a filozófiai etikákba, a keresztyén „erkölcs” radikális különbségébe a filozófiaitól, az erkölcsi döntéshozás menetébe, bemutatja az evangéliumi élet alapértékeit, és konkrét morális kérdésekre is megalapozott biblikus választ keres (szülőtisztelet, államhoz való viszony, az emberi élet védelme, házasság, szexuáletika).

h

GYÜLEKEZETI ÉLET / SIPOS ALPÁR SZABOLCS, BACZYNSKI LÁSZLÓ, BOLYKI LÁSZLÓ

Képzésünk felekezet-független, de nem gyülekezet-független! A gyülekezetet Isten egyik legfontosabb eszközének a tartjuk a személyes életünkben éppúgy mint a világ felé való missziói küldetésünkben. Alkalmainkon egyrészt azt járjuk körbe, hogyan tudja a gyülekezet betölteni a küldetését a mi életünkben, hogy éretté váljunk, másrészt mint gyülekezeti közösség, hogyan tudjuk betölteni missziói küldetésünket a világban.

h

APOLOGETIKA / SZABADOS ÁDÁM, FÜTÖ ROBERT

Az apologetika célja, hogy a diákok a kurzus elvégzése után szilárd meggyőződéssel tudjanak másokat is meggyőzni a keresztény hit igazságáról. Először megnézzük bibliai alapjait, a különböző stratégiákat, majd feltérképezzük a bennünket körülvevő szellemi környezetet, végül a keresztyénséget érő aktuális kihívásokra (pl. Isten létezése, gender, evolúció) keressük a válaszokat.

h

EVANGÉLIUMI LELKISÉG / KOZÁK PÉTER

Az imádságról, a bibliaolvasásról, az Istennel való kapcsolatról sokféle torz, törvényeskedő elképzelés kering, ami miatt az Atyához való viszonyunk egészségtelen lesz, eltávolodunk tőle, nyűgnek tartjuk az egészet, esetleg a vallásos neurózis tüneteit mutatjuk. Előadásaink radikálisan kegyelemközpontúan és a megkötöző emberi hagyományoktól mentesen segítenek felfedezni, hogyan lehet – a kereszthordozás közepette is – egyre inkább felszabadult, örömteli és gyermeki kapcsolatunk a Szentháromsággal.

h

MISSZIOLÓGIA / SÍPOS SZABOLCS, EDE LUZ

Jézus nemcsak az én Megváltóm és Uram, hanem az egész világé. Neki nagy tervei vannak még a világgal és a világban. Ebbe szeretne Jézus téged – ahogy engem is – bevonni. Az életed egy nagy kalanddá válhat! Ott lehetsz, ahol Isten valami egyedülálló dolgot tesz. A missziológia segít megtalálnod a helyed Isten világot átívelő tervében. Benne vagy?

h

LELKIGONDOZÁS / BEREGI LÁSZLÓ

A lelkigondozás alapjainak rövid áttekintése után a hallgatók egy olyan folyamatleírást kapnak, ami abban segíti őket, hogy értő figyelemmel és tisztelettel viszonyuljanak a hozzájuk forduló embertársaikhoz, testvéreikhez. Majd a meghallgatott, felszínre hozott problémákhoz, fájdalmakhoz kapcsolódva át tudják adni a lelkeket gyógyító evangéliumot. Ezen felül néhány speciális témába (pl. függőségek, depresszió) is betekintést nyernek.

h

HERMENEUTIKA / SCHAUERMANN TAMÁS

Szeretnénk együtt kialakítani egy olyan szemléletet, amely a Bibliára mint Isten évszázadokon át tartó kommunikációjára tekint, s amely szövegek megszületésében Isten felhasználta a szerzők teljes személyiségét, élettapasztalatát, szenvedélyét és ismereteit. Igyekszünk azt felfedezni, hogy az egyes szövegekkel pontosan mi volt a célja Istennek és az adott szerzőnek együttesen. Az így megszülető megértést szeretnénk átemelni élethelyzetekbe, ahol mindezt meg lehet élni.

h

EGYHÁZTÖRTÉNET / SZABADOS ÁDÁM

Az apostoli kortól kezdődően, az ó- és középkori egyházon át, a reformáció és az újkor egyháztörténetével bezárólag végigmegyünk a legfőbb csomópontokon, és evangéliumi szemlélettel értékeljük is ezeket a korszakokat. Egy átfogó rálátást kapnak a hallgatók úgy, hogy a mindennapjaikat is gazdagítsa. Egészen más úgy megélni a hitünket, hogy látjuk, kiknek a vállán állunk.

h

A KÉRDEZÉS MŰVÉSZETE / SÍPOS SZABOLCS

Keresztyénként nemcsak az elengedhetetlen, hogy hiteles és élhető válaszokat adjunk az élet nagy és apró-cseprő kérdéseire, hanem az is: tudjunk jó kérdéseket feltenni. Mi, magyarok – sajnos – leszoktunk a kérdezésről, pedig óriási erő rejlik benne. Kifejezhetjük vele szeretetünket, őszinte érdeklődésünket, előrevihetünk egy elakadt beszélgetést, megbolygathatjuk valakinek a sekélyes hirendszerét vagy akár egy lelkileg mélyponton lévő keresztyén testvérünket is felsegíthetünk vele… Tanuljunk meg kérdezni!

h

KONTEXTUSUNK TÖRTÉNETE / KOZÁK PÉTER

Nemcsak az létfontosságú, hogy a hívő ember szívből értse a Biblia sokrétű üzenetét, hanem az is, hogy azt a világot is mélyen ismerje és értse, amelyben él. Melyek a keresztyén egyházat is folyamatosan bombázó szellemi áramlatok, amelyek kontextusában az evangélium üzenetének erejét meg kell élnünk? És – csak dióhéjban – hogyan alakultak ki? Csak néhány fontos téma, amely sorra kerül a kurzusban: individualizmus, fogyasztói társadalom, identitásválság, a Nagy Történet elvesztése…