Tantárgyleírások

MEGÚJULT AKADÉMIAI ALAPKÉPZÉS

Kétéves alapképzésünkön a Biblia valamennyi könyvét végigvesszük időrendi sorrendben. Foglalkozunk a könyvek történeti hátterével (szerző, címzettek, korismeret), teológiai hangsúlyaival, nehezen érthető helyeivel, de személyes, mai üzeneteivel is.

Első év

1. szombat: Világszemléletek, bevezetés a Bibliába, a Nagy Történet
2. szombat: Bevezetés a Biblia értelmezésébe (hermeneutika) + A teremtés (Mózes első könyve 1-2. fejezete)
3. szombat: Az őstörténetek (Mózes első könyve 3-11. fejezete)
4. szombat: Az ősatyák kora (Mózes első könyve 12-50. fejezete)
5. szombat: Az egyiptomi kivonulástól Mózes haláláig (Mózes 2-5. könyve)
6. szombat: A honfoglalás, a bírák és az egységes királyság kora (A Józsué könyvétől A királyok első könyve 11. fejezetéig)
7. szombat: Bölcsességirodalom 1. (Zsoltárok könyve, Énekek éneke)
8. szombat: Bölcsességirodalom 2. (Jób könyve, Prédikátor könyve, Példabeszédek könyve)
9. szombat: Izráel kettészakadásától a babiloni fogságbavitelig (A királyok első könyve 12. fejezetétől A krónikák második könyvéig)
10. szombat: A babiloni fogság és hazatérés (Eszter könyve, Ezsdrás könyve, Nehémiás könyve + Dániel könyve)

Második év

1. szombat: A „nagy” próféták (Ézsaiás könyve, Jeremiás könyve, Jeremiás siralmai, Ezékiel könyve)
2. szombat: A „kis” próféták (Hós, Jóel, Ám, Abd, Jón, Mik, Náh, Hab, Zof, Hag, Zak, Mal)
3. szombat: Jézus élete, az Evangéliumok harmonizálva (Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma alapján)
4. szombat: Az evangéliumok specialitásai (Máté, Márk, Lukács és János evangéliuma alapján)
5. szombat: Az apostolok cselekedetei
6. szombat: Pál levelei 1. (Pál levele a rómaiakhoz)
7. szombat: Pál levelei 2. (Pál 1. és 2. levele a korinthusiakhoz, Pál levele a galatákhoz, efezusiakhoz)
8. szombat: Pál levelei 3. (Pál levele a filippiekhez, kolosséiakhoz, 1-2. thesszalonikaiakhoz, 1-2. Timóteushoz, Tituszhoz)
9. szombat: Az „egyetemes” levelek (A zsidókhoz írt levél, Jakab levele, Péter 1-2. levele, Júdás levele, János 1-3. levele)
10. szombat: A jelenések könyve

Tervezett, még meg nem hirdetett
moduláris képzés

A két év után további előadásokat tervezünk tartani különféle teológiai (biblika teológia, hermeneutika, dogmatika, apologetika, etika) és gyakorlati témákban (missziológia, lelkigondozás, tanítványnevelés, vezetés).

JELENLEG KIFUTÓ RENDSZERBEN OKTATOTT TANTÁRGYAK LEÍRÁSAI

h

Ó- ÉS ÚJSZÖVETSÉG / SUHAI GYÖRGY, SIPOS SZABOLCS

Változó részletességgel, de a Biblia valamennyi könyvén végigmegyünk, és megvizsgáljuk keletkezését, történeti hátterét, üzenetét. Kiemeljük a fontosabb személyeket, eseményeket, témákat, és szeretnénk iránymutatást adni a hangsúlyosabb vagy nehezebben érthető szakaszok értelmezésében és életünkre való alkalmazásában.

h

BIBLIKA TEOLÓGIA / SUHAI GYÖRGY

A legtöbb ember Istent próbálja beilleszteni a saját történetébe, pedig valójában magunkat kell megtalálnunk Isten történetében. A kurzus célja, hogy a hallgatók megértsék a világ egyetlen Igaz Történetét, amit a Biblia egésze tár elénk, és felismerjék azokat az alternatív történeteket, amikben általában értelmezzük az életünket.

h

DOGMATIKA / KOZÁK PÉTER

A dogmatika (a keresztyén hit rendszerbe foglalva) sokak számára riasztónak, életidegennek tűnhet. Előadásainkban a XXI. század kontextusába ágyazva, gyakorlatiasan, az ember hétköznapi problémáiból és vágyaiból kiindulva vesszük végig a keresztyénség nagy igazságait.

h

ÚJSZÖVETSÉGI KÁNON ÉS SZÖVEGTÖRTÉNET / SZABADOS ÁDÁM

Ezekben az előadásokban az alábbi kérdésekre keressük a választ: Minek alapján kerültek be az egyes könyvek a Bibliába? Miért tartjuk végső tekintélynek a bibliai könyveket? Hogyan maradtak fenn a kéziratok?  Vajon átírták az évszázadok során őket? Mennyire megbízhatóak a ma rendelkezésünkre álló szövegek?

h

HERMENEUTIKA / SCHAUERMANN TAMÁS

Szeretnénk együtt kialakítani egy olyan szemléletet, amely a Bibliára mint Isten évszázadokon át tartó kommunikációjára tekint, s amely szövegek megszületésében Isten felhasználta a szerzők teljes személyiségét, élettapasztalatát, szenvedélyét és ismereteit. Igyekszünk azt felfedezni, hogy az egyes szövegekkel pontosan mi volt a célja Istennek és az adott szerzőnek együttesen. Az így megszülető megértést szeretnénk átemelni élethelyzetekbe, ahol mindezt meg lehet élni.

h

MISSZIOLÓGIA / EDE LUZ

Jézus nemcsak az én Megváltóm és Uram, hanem az egész világé. Neki nagy tervei vannak még a világgal és a világban. Ebbe szeretne Jézus téged – ahogy engem is – bevonni. Az életed egy nagy kalanddá válhat! Ott lehetsz, ahol Isten valami egyedülálló dolgot tesz. A missziológia segít megtalálnod a helyed Isten világot átívelő tervében. Benne vagy?

h

KERESZTYÉN ETIKA / KOZÁK PÉTER

A keresztyén etika tárgy az erkölcs mindennapjainkhoz kötődő nagy kérdéseit veszi sorra – az idő rövidsége miatt – a teljesség igénye nélkül. Röviden bevezet a filozófiai etikákba, a keresztyén „erkölcs” radikális különbségébe a filozófiaitól, az erkölcsi döntéshozás menetébe, bemutatja az evangéliumi élet alapértékeit, és konkrét morális kérdésekre is megalapozott biblikus választ keres (szülőtisztelet, államhoz való viszony, az emberi élet védelme, házasság, szexuáletika).

h

LELKIGONDOZÁS / BEREGI LÁSZLÓ

A lelkigondozás alapjainak rövid áttekintése után a hallgatók egy olyan folyamatleírást kapnak, ami abban segíti őket, hogy értő figyelemmel és tisztelettel viszonyuljanak a hozzájuk forduló embertársaikhoz, testvéreikhez. Majd a meghallgatott, felszínre hozott problémákhoz, fájdalmakhoz kapcsolódva át tudják adni a lelkeket gyógyító evangéliumot. Ezen felül néhány speciális témába (pl. függőségek, depresszió) is betekintést nyernek.

h

GYÜLEKEZETI ÉLET / SIPOS ALPÁR SZABOLCS

Képzésünk felekezet-független, de nem gyülekezet-független! A gyülekezetet Isten egyik legfontosabb eszközének a tartjuk a személyes életünkben éppúgy mint a világ felé való missziói küldetésünkben. Alkalmainkon egyrészt azt járjuk körbe, hogyan tudja a gyülekezet betölteni a küldetését a mi életünkben, hogy éretté váljunk, másrészt mint gyülekezeti közösség, hogyan tudjuk betölteni missziói küldetésünket a világban.

h

APOLOGETIKA / SZABADOS ÁDÁM

Az apologetika célja, hogy a diákok a kurzus elvégzése után szilárd meggyőződéssel tudjanak másokat is meggyőzni a keresztény hit igazságáról. Először megnézzük bibliai alapjait, a különböző stratégiákat, majd feltérképezzük a bennünket körülvevő szellemi környezetet, végül a keresztyénséget érő aktuális kihívásokra (pl. Isten létezése, gender, evolúció) keressük a válaszokat.

h

EVANGÉLIUMI LELKISÉG / KOZÁK PÉTER

Az imádságról, a bibliaolvasásról, az Istennel való kapcsolatról sokféle torz, törvényeskedő elképzelés kering, ami miatt az Atyához való viszonyunk egészségtelen lesz, eltávolodunk tőle, nyűgnek tartjuk az egészet, esetleg a vallásos neurózis tüneteit mutatjuk. Előadásaink radikálisan kegyelemközpontúan és a megkötöző emberi hagyományoktól mentesen segítenek felfedezni, hogyan lehet – a kereszthordozás közepette is – egyre inkább felszabadult, örömteli és gyermeki kapcsolatunk a Szentháromsággal.