KÖNYVAJÁNLÓK

Ezek a könyvek magyarul még nem jelentek meg. Pl. az abebooks.com, a bookdepository.com és az amazon.com oldalakon rendelheted meg őket (használtan vagy újonnan).

Rankin Wilbourne: Union with Christ (David C Cook, 2016)

Ahhoz, hogy megismerjük Istent, és igazán élvezetes legyen vele járni, semmi sem olyan alapvető és központi kérdés, mint a Krisztussal való egységünk. Tulajdonképpen az egész Biblia erről szól. Ez a keresztyén hit szíve. Ez teszi az evangéliumot örömhírré. Mégis, ha megkérdezel keresztyéneket manapság, hogy „mi az evangélium?”, valószínűleg nem a Krisztussal való egység fog először az eszükbe jutni. Sokak számára a Krisztussal való egységünkről szóló tanítás sokkal inkább homályos és megfoghatatlan, semmint világos és a hétköznapokban jól megragadható. Ez olyan veszteség azonban, amelynek nagyon is valóságos és drasztikus következményei vannak arra nézve, hogyan látjuk önmagunkat és miként éljük meg az Istennel való kapcsolatunkat. A Krisztussal való egységünk nem várt válaszokat kínál az életünk olyan alapvető kérdéseire, mint: Ki vagyok én valójában? Miért vagyok itt? Hová tartok? Hogyan érhetek célhoz?

Neil T. Anderson: Victory over the Darkness (Regal Books, 2000, Second Edition)

Hogyan fedezheted fel azt az erőt, ami a Krisztusban elnyert identitásodban van? Ez a könyv abban segít, hogyan élheted meg még jobban azt a szabadságot, ami Krisztusban már a tiéd. Szabadok lehetünk a múltunktól, az érzelmi sérüléseinktől, az emberek elutasításától, az ördög megkötöző hatalmától. S ehhez nincs is szükség másra, mint bízni abban a fantasztikus örömhírben, amiről a Biblia szól. Persze, az evangélium csak akkor lesz fantasztikus a számunkra, ha megismerjük és merjük megélni a maga teljességében…

C.L. Chase: Grace-focused Optimism (Christian Focus, 2017)

Chase könyvének premisszája az, hogy az üdvösségünk a maga egészében egyedül Isten kegyelméből van. A kegyelem pedig nem pusztán egy jól hangzó kifejezés, hanem egy olyan igazság, amely az életünkben hatalmasan működik Krisztus által. Isten eltökélte magát: Fiában úgy dicsőíti meg magát általunk, hogy mindennap, percről percre jóságos lesz hozzánk. C. L. Chase szerint: „A legalapvetőbb leírása annak, hogy mit jelent keresztyénnek lenni: „nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek.” (Róm 6,14b) „Kegyelem alatt élni” pedig azt jelenti, hogy a kegyelem határoz meg téged. Vagyis: életed történetének minden fonalát a kegyelem szövi össze. Minden történést a kegyelem illeszt be. Minden szereplőt a kegyelem küld hozzád. Minden fejezetet, bekezdést, mondatot és párbeszédet a kegyelem ír. A vége a kegyelembe torkollik. Az egész történet egy kegyelmes Szerző tollából származik.”

Wayne and Clay Jacobsen: Authentic Relationships (BakerBooks, 2003)

Ha fontos számodra a barátság és a közösség, akkor ez a könyv új inspirációkat nyújt majd számodra ahhoz, hogyan tarts fenn értelmes és szeretetteljes kapcsolatokat másokkal. Megmutatja, hogyan lehetsz alkotó részese egy olyan igazi szeretetközösségnek, amelynek középpontjában tényleg az evangélium áll, és az, hogy szeretetben értékeljék és gazdagítsák egymást a tagok. A könyv csoportosítva végigmegy azokon az újszövetségi igeverseken, amelyekben szerepel az „egymást” kifejezés. Hogyan fogadjuk el, bátorítsuk, intsük, segítsük, szenvedjük el egymást? Persze, mindennek az alapja az, hogy Isten irántunk való nagy szeretetében megerősödjünk, mert ahogy a szerzők írják: „csak annyit tudsz továbbadni másoknak, amennyit előbb te magad elfogadtál Istentől.”

Tim Chester: You Can Pray (P&R Publishing, 2014)

Ez a könyv nem lépésekről szól, amiket meg kellene tenned, hogy „nagyszerű imádkozóvá” válj. Hanem arról, hogy már az vagy Krisztusban! Őmiatta bármikor bátran imádkozhatunk, nem kell félnünk attól, hogy a szent Isten jelenlétében éljünk, mert kegyelemből vele szüntelenül kapcsolatban lehetünk. Ebben a könyvében Tim Chester elárulja az evangéliumi imádság három titkát, ami nem más, mint az Atya, a Fiú és a Lélek munkájába vetett bizalom. Az imádság olyan, mint amikor egy gyermek segítséget kér az apjától, és ez egyáltalán nem nehéz. A szerző abban akar bátorítani, hogy merjünk élni azzal a lehetőséggel, hogy mennyei Édesapánkkal mindig kapcsolatban lehetünk, hiszen az ő kegyelme Krisztusban mindenre elég.

Paul E. Miller: Praying Life (NavPress, 2017, Second Edition)

Az imádság egyszerűen te magad vagy – egy jóságos Apa gyermeke –, amint az életed hétköznapi ritmusában beszélgetsz vele. A legtöbbünk számára az imádkozás olyan nehéz, hogy leszámítva, amikor gyötrő körülményeink kikényszerítik belőlünk, egyszerűen nem szoktunk imádkozni. Az imádság hiánya a hitetlenségből fakad, abból pedig az, hogy félünk, szorongunk, örömtelenek vagyunk, és gyakran lelki apátiába esünk. Ha az „imaéleted” csak döcög, akkor ez a könyv neked szól!

John Piper: A Hunger for God (Crossway Books, 1997)

A böjt témájáról jó néhány keresztyén könyv jelent már meg (magyarul is), amely a különféle módszerekre és technikákra összpontosít, vagyis a törvényeskedés hibájába esik. Piper könyve azért nagy jelentőségű, mert evangéliumi alapokon, a kegyelem radikális üzenetét megőrizve beszél a böjt gyakorlatáról. Arra hív bennünket, hogy a bálványimádó szívünktől elfordulva az Istennel való kapcsolatunk és az utána való éhségünk növekedjen azáltal, hogy megtartóztatjuk magunkat az egyik legalapvetőbb fizikai szükségünktől, az étkezéstől. Nem beszélve arról, hogy a böjt nem jelentheti a saját akaratunk Istenre kényszerítését sem, hanem sokkal inkább mi hangolódhatunk rá az ő szándékaira, ahogy a nagy ébredések és keresztyén missziók előtti böjtsorozatok egyháztörténeti példái is mutatják…

G. K. Beale and Mitchell Kim: God Dwells among us (IVP Books, 2014)

Beale a Westminster Theological Seminary újszövetségi és biblika teológiai tanszékének professzora. Ez a könyve a The Temple and the Church’s Mission című, vaskos tanulmánykötetének lerövidített, közérthető változata. A „templom” képének üzenetét és missziói implikációit követi végig a teremtéstől egészen az új teremtésig. Már az Éden Isten „temploma” volt, azaz földi jelenlétének helye. Azonban ezt a bensőséges közösséget az ember a bűnbeeséskor elveszítette, de az örömhír épp az, hogy Isten kegyelemből, szép fokozatosan az egész világunkat újra „édenkertté” teszi, hogy végre megtapasztalhassuk, milyen az, amikor az Ő ismerete betölt mindent, ahogy a tengert a víz… A könyv arra is figyel, hogy a templom szimbólumának szépen kidolgozott teológiája ne maradjon meg elvont szinten, hanem életközeli módon tárgyalja ezt a kimeríthetetlen bibliai témát.

 

Michael W. Goheen: A Light to the Nations (Baker Academic, 2011)

Isten missziójának teljes bibliai történetét tekinti át a szerző, amelynek az egyház önértelmezésében van óriási szerepe. Ebben a témában az elmúlt pár évtizedben számos mű született, de Goheen feldolgozása az, amely a teológiai igényességet megőrizve a lehető legtömörebben foglalja össze a misszió biblika teológiáját. Arra motivál mindannyiunkat: az egyház a belterjességéből és az önmaga körül való forgásából kitörve töltse be azt a feladatot, amivel Ura megbízta – legyen végre újra a világ világossága!

Tim Chester: Crown of Thorns (Christian Focus, 2015)

Az evangéliumi keresztyénségen belül úgy tűnhet, mintha az örömhírnek két, egymással versengő változata lenne. Az egyik az, amelyik azt hangsúlyozza, hogy az evangélium az Isten országáról szól, vagyis Isten mindent átfogó tervéről, ami az egész világ helyreállításában csúcsosodik ki. A másik pedig az, amelyik a keresztre, s ezen keresztül a megbocsátásra és a megigazulásra összpontosít. Ez a két eltérő hangsúly aztán két, egymástól jelentősen eltérő tanítványozási/missziói modellhez vezet. Tim Chester ebben a rövid, lényegre törő könyvében arra mutat rá, hogy valójában ez a „két” evangélium egy. A keresztyén örömhír ugyanis egy olyan Királyról szól, aki az igazságot helyreállítja a földön – eléggé váratlan módon…

Tim Chester and Steve Timmis: Total Church (Crossway Books, 2008)

Ez a mű nagyszerűen gondolja újra, hogy a XXI. századi kontextusban mit jelent gyülekezetnek lenni. A gyülekezet lényege az evangéliumban és az abból létrejövő valódi, őszinte szeretetközösségben van. Chester és Timmis minden nagy, a gyülekezeteinket foglalkoztató témát sorra vesz (evangelizálás, társadalmi szerepvállalás, gyülekezetplántálás, misszió, tanítványozás, lelkigondozás, lelkiség, teológia, apologetika, gyerekszolgálat, siker), s mindegyikben – evangéliumi, biblikus nézőpontból – a gyülekezeteink reformációjára hív. Az egyházról való gondolkodásunkat annyi torzulás és rossz beidegződés jellemzi, hogy égető szükség van arra, hogy visszatérjünk Jézus és az apostolai egyszerű, élhető és izgalmas víziójához.

Tim Chester and Steve Timmis: Everyday Church (Crossway, 2012)

Míg a szerzőpáros Total Church című könyve – gyakorlatiasan bár de – az egyháztan legfontosabb alapelveit fekteti le, ennek „folytatásaként” az Everyday Church az evangéliumi közösségek missziói munkájáról szól. Négy nagy témát jár körbe: mit jelent a gyülekezetben az életközeli, hétköznapok valóságába gyökerező közösség, lelkigondozás, misszió és evangelizálás. A gyülekezeti víziónk reformációjához ez is alapmű. A régi „keresztyén Európa” a múlté, tudomásul kell vennünk, hogy a keresztyén egyház újra a társadalom perifériájára szorult, s ne álmodozzunk a régi újjáéledéséről, hanem erősödjünk meg abban: Krisztus ma is él, munkálkodik és olyan igazi evangéliumi közösségeket akar létrehívni, melyek valódi missziót végeznek és a tagok hétköznapjaihoz is kötődik, s nem pusztán a „vasárnapi istentisztelethez”. Ehhez, persze, sok régi elképzelésünk felülvizsgálatára van szükség, és arra az evangéliumi szabadságra, ami az apostolokban anno még megvolt…

Tim Chester: A Meal with Jesus (Crossway, 2011)

Tim Chester e rövid könyvében az étkezés és a vendéglátás gyülekezeti életben betöltött és rég elfeledett, alapvető szerepére hívja fel a figyelmünket. A közös étkezésünkben – kézzel foghatóan – megtestesül(hetne) a kegyelem, a közösség, a reménység, a misszió, az üdvösség és az ígéret nagy teológiai üzenetei. Ez a mű szintén egy hatalmasat rúg egyházaink életének rideg, túlintézményesedett, mesterséges valóságába. De meg vagyunk győződve arról, hogy szükségünk van ilyen kijózanító és egyben pozitív víziót is adó perspektívára, amely ráadásul mélyen bibliai alapigazságokba gyökerezik. A szívünk igazi közösségre éhes, és nem liturgikus, „szent eseményekre” vagy agyonszervezett, felszínes programokra, amelyekkel csak megnyugtatjuk fel-fel törő lelkiismeretünket, és fenntartjuk azt a látszatot, mintha gyülekezeteink végeznének missziót, és a tagjai között lenne valódi szeretetkapcsolat…

Wayne Jacobsen: The Naked Church (Body Life Publishers, 2002)

Össze vagy zavarodva? Ki vagy égve? Teljesen kiábrándultál a gyülekezeti életből? Ez a könyv abban segít, hogy felfedezd azt a bensőséges kapcsolatot az élő Istennel és az Ő családjával, amely képes betölteni szíved legmélyebb rétegeiből feltörő éhségedet a szeretetkapcsolatokra. Gyülekezeteink, egyházaink jórészt külsődleges, felszínes dolgokra koncentrálnak: a hatalmas templomok és intézmények fenntartására, felkapott egyházi személyiségekre, különféle liturgiák betartására, a létszámra stb. Pedig olyan fantasztikus az, amit Isten a gyermekei számára kigondolt: éljenek szeretetben és normálisan! A szerző provokatív módon olyan témákat vesz sorra, mint pl.: a bonyolult, okoskodó teologizálás szemben az evangéliumi hit egyszerűségével; hogyan zárjuk be Istent különféle dobozokba; milyen az igazi, újszövetségi közösség; van-e erő a hitéletünkben. Vigyázat, egyházkritika! Hiszen meztelen a király…

Randy Newman: Questioning Evangelism (Kregel Publications, 2017, Second edition)

Sokunk evangelizációs stílusa az, amikor végre valaki előtt „bizonyságot tehetünk”, hogy jól nyakon öntjük a másikat az evangéliummal vagy a megtérésünk személyes történetével, aki a kánaáni nyelvezet miatt – sajnos – a nagy részét nem is érti, és mindeközben teljesen elfelejtettünk: kérdezni… Ez a könyv a kérdezés művészetébe vezet be bennünket, és nagyon alaposan körbejárja az evangélizálás módszertani, motivációs és tartalmi kérdéseit is. Nehéz lenne tagadni, hogy a 10. fejezetnek is nagy létjogosultsága van, melynek címe az: „Ha Jézus olyan fantasztikus, akkor jó néhány követője miért olyan seggfej?” Newman még ezt a – szomszédainkat, munkatársainkat és nem hívő családtagjainkat nap mint nap gyötrő – meglehetősen fogas kérdést is megkísérli megválaszolni…

James C. Petty: Step by Step (P&R Publishing, 1999)

Hogyan vezet bennünket Isten? És hogyan nem? És vajon miben áll a mi felelősségünk Isten életünkre vonatkozó akaratának megértésében? Petty könyve alaposan, mélyrehatóan és gyakorlatiasan tárgyalja ez a sokunkat feszítő kérdést. Szemlélete kiegyensúlyozott, az evangélium szabadságát megőrizve hív minket arra, hogy a Szentlélek megvilágosító munkáján keresztül jussunk el arra az isteni bölcsességre, amely a Biblia lapjain olvasható és Krisztus személyében megtestesült. Az isteni vezetés teológiáját és megértésének lépéseit is behatóan ismerteti. Az alkalmazást egy – a prioritásainkat tisztázó – táblázattal is igyekszik segíteni.

Tim Chester: Closing the Window (IVP Books, 2010)

A pornográfia teljesen áthatja a mai nyugati társadalmunkat, s egyre több embert (nem csak férfiakat) behálóz és függővé tesz. Az ördög így számos házasságot, családot, keresztyén szolgálatot, világi előmenetelt tönkre tehet, nem beszélve a felhasználó lelkivilágáról. Tim Chester egy evangéliumtól csöpögő és gyakorlatias bátorítással szolgál ebben a könyvében, hogyan szabadulhat meg valaki a pornófüggéstől. Ez a mű kiváló példa arra, miként írjunk egy konkrét témáról igazán Krisztus- és evangéliumközpontú lelkülettel. Tisztázza a mély motivációkat, leleplezi a szív bálványait, és Isten ígéreteivel, szépségével és kegyelmével bátorít arra, hogy van remény! Nem kell senkinek a pornó rabságában élnie, Krisztusban ott van a szabadság…